Met ingang van 01-01-2017 is Stichting HulpMaatje Rhenen door de Inspecteur der Belasting aangemerkt als ANBI-instelling. 

Algemeen

Onze stichting vormt het bestuur van de volgende activiteiten

Algemene Gegevens Stichting HulpMaatje Rhenen

NaamStichting HulpMaatje Rhenen
RSIN855878198
KvK64848221 
BankNL36 RABO 0359 2316 32 t.n.v. Stichting HulpMaatje Rhenen

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel, geïnspireerd door Bijbelse motivatie, aan inwoners van de gemeente Rhenen hulp te verlenen bij noden op het gebied van maatschappelijk welzijn.
De stichting zet daarvoor HulpMaatjes in die werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. 

Beleid

De stichting is in december 2015 opgericht en heeft als doelgroep de gehele lokale bevolking van Rhenen, Achterberg en Elst. Iedere hulpvraag die Hulpmaatje Rhenen bereikt wordt in behandeling genomen en beoordeeld door een van onze coördinatoren van de betreffende activiteit. Op basis van deze intake wordt de hulpvrager of gekoppeld aan een HulpMaatje of doorverwezen naar andere instanties. 
Wij richten ons op nauwe samenwerking met de Gemeente Rhenen en haar uitvoerende organisaties zoals Welzijn Rivierenstroom,  het Budget Loket, de plaatselijke Diaconieën, de lokale vrijwilligersinitiatieven als Taalhuis, Voedselbank, Noodfonds en Netwerk voor Nieuwkomers.

Onze Missie

Onze Rhenense vrijwilligers bieden hulp aan mensen uit onze gemeente, die te maken hebben met (dreigende) schulden of zonder werk zijn of dreigen te komen. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Wij werken volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland en JobHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:
- Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
- Elk SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met een Permanent Educatie Programma vanuit de landelijke organisaties waaronder zij vallen.
-Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Onze Visie

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Wij bieden  met onze vrijwilligers hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroeg-signalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij.

SchuldHulpMaatje Landelijk

De landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje draagt zorg voor het opleiden van onze SchuldHulpMaatjes aan de hand van studiemateriaal en terzake kundige docenten. Daarnaast verzorgen zij de jaarlijkse actualisatie van de kennis van de SchuldHulpMaatjes. Er worden nieuwsbrieven uitgegeven en men zorgt voor het verder uitrollen van het initiatief in Nederland. De politiek in Den Haag wordt actief benaderd en men zoekt publiciteit om de landelijke bekendheid te vergroten. Mede met financiële ondersteuning vanuit de landelijke overheid, worden projecten opgezet en onderzoeken gedaan naar de schuldenproblematiek in Nederland en de oplossingen daarvoor. Indien gewenst wordt er ondersteuning geboden op het gebied van fondsenwerving. 

JobHulpMaatje Landelijk

De landelijke stichting van JobHulpMaatje draagt zorg voor het opleiden van onze Maatjes aan de hand van studiemateriaal en terzake kundige docenten. Daarnaast verzorgen zij de jaarlijkse actualisatie van de kennis van de maatjes.
Daarnaast verzorgt de landelijke stichting ook de opleiding van de JobGroupLeiders. Deze leiders verzorgen de organisatie van de JobGroups en de trainingen zelf. 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. SchuldHulpMaatjes werken op uitsluitend op vrijwillige basis en kunnen slechts aanspraak maken op de binnen de Stichting afgesproken onkostenvergoedingen.

Doelen 2020

In 2020 willen wij groeien met het cliëntenbestand door te werken aan versteviging van ons netwerk. Zowel de plaatselijke diaconieën als lokale initiatieven als Voedselbank, Noodfonds en Netwerk voor Nieuwkomers, willen wij van harte motiveren om hulpvragers door te verwijzen naar onze maatjes. Het aantal maatjes willen wij stabiel houden op minimaal 15 gecertificeerde maatjes. Daarnaast willen wij nog een aantal verbeteringen doorvoeren in onze interne organisatie. Wij zien kansen om sneller te leren van ervaringen door onze maatjes meer intervisie te bieden, meer feedback te vragen van onze cliënten en onze coördinatoren een grotere rol te geven in de coaching van de maatjes.

Bestuurssamenstelling

NaamRolEmailadres
Kees JochemsenVoorzitterkeesjochemsen@hulpmaatjerhenen.nl
Willem de WitSecretariswillemdewit@hulpmaatjerhenen.nl
Pieter WolswinkelPenningmeesterpieterwolswinkel@hulpmaatjerhenen.nl 
Rene van RhenenAlgemeen Bestuurslidrenevanrhenen@hulpmaatjerhenen.nl
Hannah van der Tang   Algemeen Bestuurslidhannahvandertang@hulpmaatjerhenen.nl

 

Vertrouwenspersoon

NaamRolEmailadres
G.M. Eerland                     Vertrouwenspersoon    vertrouwenspersoon@hulpmaatjerhenen.nl

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
SchuldHulpMaatjes werken op uitsluitend op vrijwillige basis en kunnen slechts aanspraak maken op de binnen de Stichting afgesproken onkostenvergoedingen.

 

Financiële Verantwoording en Jaarverslagen

De verslaglegging van de financiële resultaten alsmede de jaarverslagen, kunt u per jaar hier aantreffen.